1. VŠEOBECNÉ
1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na nákupy uskutočnené v internetovom obchode
www.szeretematestem.hu a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v
súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou osobou –
kupujúcim v súvislosti s nákupom tovaru v internetovom obchode predávajúceho
www.szeretematestem.hu.
Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnymi predpismi upravujúcimi kúpnu
zmluvu v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. v spojení s § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Prevádzkovateľ a predajca internetového obchodu www.szeretematestem.hu

Arisio s.r.o.
ID: 55258425
Daňové číslo: SK2121934991
Sídlo: Ružový háj 937 929 01 Dunaszerdahely, Slovensko
Kontakt: hello@szeretematestem.hu, +421 911 902 001
Fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Sibiu od 20.05.2023, číslo zápisu:
53580/T
1.2 Všeobecné obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od
predávajúceho, je pri objednávaní tovaru právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná v rámci
svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
1.3 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa
uskutočňuje za individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci má právo
jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti bude kupujúci
informovaný písomne na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1 Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovej stránke www.szeretematestem.hu majú
len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.
2.2. Objednávka, ktorú kupujúci uskutoční prostredníctvom internetového obchodu
www.szeretematestem.hu, je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s
predávajúcim. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú kupujúcim v objednávke, takéto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu predávajúceho na
uzavretie kúpnej zmluvy.
2.3 Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky, t. j. odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
až do odoslania tovaru, a to bez akýchkoľvek sankcií. Odstúpenie od objednávky kupujúci oznámi
predávajúcemu e-mailom. Predávajúci oznámi kupujúcemu doručenie tovaru na e-mailovú adresu
uvedenú v objednávkovom formulári.
2.4. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
predávajúcim, pričom za prijatie návrhu sa považuje doručenie tovaru predávajúceho kupujúcemu
alebo výslovné prijatie návrhu predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
2.5 Ceny tovarov a služieb uvedené na webovej stránke www.szeretematestem.hu sú v EUR a
HUF vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platných právnych predpisov.
2.6 Kupujúci súhlasí s používaním telekomunikačného zariadenia v čase uzavretia kúpnej zmluvy
a v súvislosti s jej plnením. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s používaním
telekomunikačných zariadení (internetové pripojenie, telefonické hovory) v súvislosti s kúpnou
zmluvou, hradí kupujúci.
2.7. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a predávajúci ju archivuje za účelom jej
riadneho plnenia a nie je prístupná tretím osobám, ak tieto VOP neustanovujú inak.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Kupujúci môže zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru v
súlade s kúpnou zmluvou týmito spôsobmi:
a) na dobierku dopravcovi DPD v mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke
b) v hotovosti alebo platobnou kartou vo vybranej predajni predávajúceho
c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayLike.sk
3.2 Predávajúci spolu s tovarom zašle kupujúcemu aj doklad o kúpe, ktorý slúži ako daňový
doklad.
3.3 Ak nie je dohodnuté inak, všetky oznámenia zasielané zákazníkom prostredníctvom
www.szeretematestem.hu môžu byť zasielané aj vo forme elektronickej správy (e-mailu) na e-
mailovú adresu uvedenú zákazníkom pri registrácii.
3.4 Internetový obchod www.szeretematestem.hu je oprávnený zasielať zákazníkovi zálohové
faktúry a daňové doklady elektronicky alebo poštou.

4. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU
4.1 Náklady na dopravu a balné znáša kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávaní
tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.szeretematestem.hu.
4.2 Ak kúpna zmluva vyžaduje, aby predávajúci dodal tovar na miesto, ktoré kupujúci uviedol v
objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho prevzatí. Kupujúci je povinný pri prevzatí
tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia závady túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie zásielky od
dopravcu, ak obal vykazuje známky porušenia.
4.3 Ak je z dôvodov, za ktoré zodpovedá kupujúci, potrebné tovar dodať opakovane alebo iným
spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady na opakované dodanie tovaru
alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1 Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, s výnimkou prípadov
uvedených v bode 5.2 zmluvy. Od zmluvy môže odstúpiť aj pred začiatkom lehoty na odstúpenie
od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou
stranou, ktorá nie je dopravcom a ktorú kupujúci uviedol. V prípade samostatných dodávok tovaru
objednaného v rámci jednej objednávky lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa,
keď kupujúci alebo tretia strana iná ako dopravca a určená kupujúcim prevezme posledný dodaný
tovar. V prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých častí alebo kusov lehota na odstúpenie od
zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo tretia strana iná ako dopravca a iná ako
dopravca určený kupujúcim prevezme poslednú časť alebo kus. Ak je tovar opätovne dodaný v
stanovenej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo
tretia strana iná ako dopravca a iná ako dopravca určený kupujúcim prevezme tovar dodaný ako
prvý.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom
rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu sídla
predávajúceho, t.j. Arisio, s.r.o., Ružový háj 937 929 01 Dunaszerdahely, Slovensko. Na tento účel
môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na webovej stránke
www.szeretematestem.hu, ktorý je zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v
objednávkovom formulári. Na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci priložiť doklad o kúpe a
zaplatení kúpnej ceny.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci oznámi svoje právo odstúpiť od
zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak
kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho najneskôr v posledný
deň lehoty.

5.2 Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade
– tovar v ochrannom obale, ktorý nemožno vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a
ktorého ochranný obal bol po odoslaní porušený, a
– tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po odoslaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom.
5.3 Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva ruší v celom rozsahu od začiatku. Po odstúpení
od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s
uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru kupujúcemu. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší
štandardný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúci obdrží oznámenie kupujúceho
o odstúpení od tejto zmluvy. Platba sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil na
zaplatenie predávajúcemu, pokiaľ sa kupujúci výslovne nedohodol na inom spôsobe platby, a to
bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
Úhrada ceny zakúpeného tovaru bude kupujúcemu vykonaná až po vrátení tovaru na adresu sídla
predávajúceho alebo po predložení dokladu o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
Kupujúci vráti alebo vyzdvihne tovar na adrese predávajúceho najneskôr do 14 dní od uplatnenia
práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci vráti tovar pred
uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a to aj v prípade,
ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Okrem priamych nákladov na vrátenie
tovaru je kupujúci zodpovedný za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo len v dôsledku
zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností
a funkčnosti.
5.4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo
čiastočne opotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody spôsobenej na tovare a je
oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.5. Ak sa darček dodáva kupujúcemu spolu s tovarom, darovacia zmluva medzi predávajúcim a
kupujúcim sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy,
darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť
predávajúcemu.
5.6 Pokiaľ kupujúci neprevzal tovar, má predávajúci právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy.
V takom prípade bude kupujúci informovaný e-mailom na adresu uvedenú v objednávke a kúpna
cena bude kupujúcemu bezodkladne vrátená.

6. Sťažnosti

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá vady v čase jeho prevzatia a v čase,
keď kupujúci tovar prevezme:
(a) tovar má vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, alebo ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré
opísal predávajúci alebo výrobca alebo ktoré kupujúci očakával na základe povahy tovaru a
reklamy. (
b) tovar je vhodný na účel, na ktorý predávajúci uviedol, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar
rovnakého druhu obvykle používa;
c) kvalita alebo vyhotovenie tovaru zodpovedá dohodnutému vzoru alebo vyhotoveniu, ak je
kvalita alebo vyhotovenie uvedené v dohodnutom vzore alebo vyhotovení;
d) tovar je v správnom množstve, veľkosti alebo kvalite;
e) tovar zodpovedá zákonným požiadavkám.
6.2 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb.
6.3 Reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa je
možné uplatniť len na základe písomnej reklamácie kupujúceho, reklamácie zaslanej na adresu
predávajúceho, dokladu o kúpe a zaplatení kúpnej ceny.
6.4 Potvrdenie o prevzatí tovaru musí obsahovať:

 uvedenie čísla objednávky
 meno predávajúceho, ktorému je sťažnosť adresovaná
 meno, poštovú a e-mailovú adresu kupujúceho
 dôvod sťažnosti
 pravidlá zodpovednosti za chyby
 dátum a podpis
V § 622 a 623 zákona 6.5 sú stanovené práva kupujúceho na uplatnenie nároku zo záruky
kupujúceho. Čl. Uvedené práva kupujúceho sa premlčujú, ak neboli uplatnené vo vyššie uvedenej
záručnej lehote.
6.6. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa reklamačné konanie uskutoční odovzdaním
opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, zaplatením zľavy z ceny tovaru
alebo písomnou výzvou na prevzatie tovaru, prípadne odôvodneným odmietnutím prevzatia
tovaru.
6.7 Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie.
6.8 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej
prijatí. Predávajúci je však viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv na uplatnenie
reklamácie vyplývajúcich zo záruky za funkčnosť sa uplatní. O spôsobe vybavenia reklamácie
bude kupujúci informovaný.
6.9. Vybavenie sťažnosti nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa podania žiadosti. Po uplynutí
lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy alebo na výmenu
tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný písomne potvrdiť kupujúcemu, že reklamácia bola
vybavená v stanovenej lehote.
6.10. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o
vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie sa zasiela len na e-mailovú adresu
kupujúceho, pokiaľ kupujúci nepožiadal o zaslanie na svoju e-mailovú adresu.
6.11. Otázky, sťažnosti a reklamácie týkajúce sa výrobku adresuje kupujúci písomne spoločnosti
Arisio, s.r.o., Ružový háj 937 929 01 Dunaszerdahely, Slovensko. Podnety a sťažnosti môže
kupujúci zasielať predávajúcemu aj elektronicky na adresu hello@szeretematestem.hu.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. § 10 ods. 3 písm. b) č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov kupujúci slobodne a
dobrovoľne poskytuje osobné údaje (meno, priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu,
telefónne číslo a e-mailovú adresu), ktoré sú vyžadované v príslušnom registračnom formulári
informačného systému e-shopu na internetovej stránke www.szeretematestem.hu, za účelom
uzatvorenia kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný na internetovej stránke www.szeretematestem.hu
7.2. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predávajúcim
spoločnosť Arisio, s.r.o., Ružový háj 937 929 01 Dunaszerdahely, Slovensko. IČO: 55258425, DIČ:
2121934991, IČ DPH: SK2121934991, je oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v
registračnom formulári a údaje o nákupoch registrovaných používateľov po celú dobu registrácie
v e-shope www.szeretematestem.hu na účely registrácie zákazníka, vybavovania objednávok,
informovania používateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov súvisiacich
s vybavovaním objednávok zákazníka. Osobné údaje budú použité len na vyššie účely
predávajúceho a nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou:
 dopravcovia, špeditéri a zmluvné strany poskytujúce poštové kuriérske služby, ktorým sa
odovzdávajú len údaje nevyhnutne potrebné na doručenie tovaru zákazníkovi;
 BAU ELEMENT s.r.o., IČO: 52461611, sídlo: Dopravná ul. 32 934 01 Levice, ako
prevádzkovateľ servera a počítačového riešenia e-shopu www.szeretematestem.hu.
7.3 Kupujúci súhlasí s tým, aby spoločnosť ARISIO, s.r.o. preniesla jeho osobné údaje uvedené vo
formulári alebo ním poskytnuté na marketingové účely vyššie uvedeným subjektom a súhlasí s
prenosom jeho osobných údajov do cezhraničných krajín na dobu neurčitú a v rozsahu
nevyhnutnom na dosiahnutie účelu/cieľov uvedených vyššie.

7.4. Kupujúci má právo kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho o vymazanie svojich
osobných údajov z databázy predávajúceho, s výnimkou údajov, ktoré je predávajúci povinný
uchovávať, a osobných údajov, na ktorých spracúvanie predávajúci nepotrebuje súhlas dotknutej
osoby.
7.5
Spoločnosť ARISIO, s.r.o., IČO: 55258425 informuje zákazníka najmä o týchto právach: a) právo
na prístup k osobným údajom, b) právo na opravu osobných údajov, c) právo požadovať
informácie o spracúvaní osobných údajov, d) právo požadovať vysvetlenie, ak sa domnieva, že
spracúvanie poskytnutých osobných údajov je nezákonné, e) právo požadovať nápravu
nezákonného stavu blokovaním, opravou alebo likvidáciou osobných údajov a f) právo obrátiť sa
na Úrad na ochranu osobných údajov. Práva zákazníka sú podrobnejšie uvedené v § 28 zákona.
Článok 28 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013.
7.6 Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na splnenie našich účelov,
minimálne však po dobu stanovenú zákonom.

8. RIEŠENIE SPOROV, DOZORNÝ ALEBO KONTROLNÝ
ORGÁN
8.1 Prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim týkajúce sa kúpy tovaru prostredníctvom
internetovej stránky www.szeretematestem.hu budú riešiť slovenské súdy. Orgánom
alternatívneho riešenia sporov je podľa zákona Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27 a ďalšie orgány alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov
alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky – www.mhsr.sk.
Kupujúci sa môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ak využil všetky možnosti
stanovené zákonom na urovnanie sporu s výnimkou súdneho konania (napr. uplatnenie práva na
podanie sťažnosti). Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20 EUR. Kupujúci má možnosť ukončiť
svoju účasť na alternatívnom riešení sporu v ktorejkoľvek fáze a uplatniť svoj nárok súdnou
cestou.
8.2 Právomoci v oblasti dohľadu a kontroly nad prevádzkovateľom e-shopu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
(www.soi.sk)
alebo jednotlivé inšpektoráty SOI podľa regiónov
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Ružinovská 8
820 09 Bratislava
(dodávka a predaj kozmetických výrobkov) a regionálne orgány verejného zdravia.

9. PLATNOSŤ ZMLUVNÝCH PODMIENOK
9.1 Tieto VOP sú platné od 1. júna 2023.